Všetko, čo potrebujete vedieť o výpovedi PZP

Všetko, čo potrebujete vedieť o výpovedi PZP

PZP predstavuje zákonnú poistku na vozidlo, ktorú musí mať uzatvorenú každý majiteľ vozidla s vydaným osvedčením o jeho evidencii. Je však možné zrušiť PZP ešte pred ukončením poistného obdobia? Ak áno, aké sú všeobecné podmienky výpovede PZP a čo všetko k tomu treba? Povieme si o tom v našom článku.

Kedy je možné PZP vypovedať?

Povinnosť uzatvoriť PZP vyplýva zo zákona každému motoristovi, ktorý vlastní motorové vozidlo alebo každému, kto spláca auto na lízing. V prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobíte svojím motorovým vozidlom, škodu na majetku a zdraví hradí druhej strane poisťovňa, v ktorej ste uzatvorili PZP. 

PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie trvá jeden rok. Po úhrade poistného na ďalší rok sa tak poistenie automaticky predĺži, pričom vodič si môže vozidlo poistiť každý rok v inej poisťovni.

Tip

Ak meníte poisťovňu, je dôležité pamätať na lehotu, ktorá je stanovená zákonom v súvislosti s výpoveďou PZP či zmenou poisťovne. Ide o lehotu výpovede PZP najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (výročný deň). Treba tak urobiť písomnou formou.

maskot

PZP môže pritom zaniknúť z niekoľkých príčin, a to nasledovných:

 • výpoveď PZP,
 • zrušenie PZP vozidla pre nezaplatenie poistného,
 • zmena držiteľa vozidla – predaj vozidla,
 • odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • zmena leasingového nájomcu vozidla.

Výpoveď PZP k výročiu poistného obdobia

V prípade, že si chcete nechať poistiť vozidlo v inej poisťovni, je ideálne počkať si na výročie poistného obdobia. Stačí, ak poisťovni zašlete výpoveď PZP písomnou formou, a to najneskôr 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia.

Pamätajte, že poisťovne sú povinné doručiť svojim klientom oznámenie o zmene výšky poistného najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak tak poisťovňa neurobí, máte právo podať výpoveď PZP kedykoľvek až do uplynutia poistnej doby.

Predčasná výpoveď PZP

PZP je možné vypovedať aj predčasne. Hlavné a základné dôvody sú nasledovné:

 • predaj vozidla,
 • odcudzenie vozidla,
 • úmrtie poistníka,
 • trvalé odhlásenie vozidla z evidencie,
 • poistná udalosť – výpoveď PZP do 1 mesiaca po vašom oznámení škodovej udalosti poisťovni. Výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ďalší dôvod na predčasnú výpoveď PZP môžeme nájsť v Občianskom zákonníku. Podľa § 800 ods. 2 platí, že: 

„Možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.“

Znamená to, že tento dôvod musia umožniť poistné podmienky dohodnuté v poistnej zmluve.

Posledným dôvodom na vypovedanie PZP je nezaplatenie poistného do dátumu splatnosti, a to ani po vystavení a doručení výzvy na zaplatenie od poisťovne. Poisťovňa je pritom povinná doručiť výzvu na zaplatenie do jedného mesiaca. Poisťovne si však môžu v poistných podmienkach túto lehotu stanoviť aj na dlhšie obdobie (maximálne 3 mesiace). 

Ak poistnú čiastku neuhradíte ani po tomto termíne, bude poistka automaticky zrušená. Pamätajte ale na to, že bude treba doplatiť poistnú čiastku za obdobie, ktoré bolo stanovené v poistných podmienkach.

Generátor výpovede poistnej zmluvy

Výpoveď PZP treba pripraviť v písomnej forme

Každá výpoveď poistenia musí byť pripravená vo forme úradnej listiny. Nezabudnite v nej uviesť nasledujúce údaje:

 • adresa trvalého pobytu,
 • miesto a dátum vyhotovenia listiny,
 • údaje o poistnej zmluve, ktorá je predmetom výpovede – číslo poistky, ŠPZ vozidla a údaje o vozidle (model, značka),
 • dôvod výpovede PZP,
 • žiadosť o vrátenie zvyšného poistného (ak ide o predčasnú výpoveď),
 • žiadosť o vystavenie potvrdenia o škodovom priebehu,
 • váš podpis,
 • príloha – fotokópia technického preukazu, prípadne správa od polície (napríklad o odhlásení vozidla z evidencie).

Okrem už zmienenej písomnej formy výpovede PZP a jej odoslanie poštou je tu aj online spôsob – prostredníctvom elektronického formulára alebo e-mailom. Väčšinou je ale potrebné priložiť aj scan vytlačenej a podpísanej výpovede. Po zaevidovaní výpovede PZP vám poisťovňa zašle potvrdenie o jej akceptovaní. 

Po uplynutí poistného obdobia vám poisťovňa doručí doklad o zrušení, a tiež potvrdenie o škodovom priebehu.

Výpoveď PZP môžete zaniesť na pobočku poisťovne aj osobne. Výhodou je skutočnosť, že sa nemusíte spoliehať na poštu, najmä ak podávate výpoveď na poslednú chvíľu. Je totiž veľmi dôležité doručiť do poisťovne výpoveď poistky ešte pred daným termínom. V tomto prípade neplatí, že stačí zásielku odoslať v posledný deň určenej lehoty.

Tip

Pokiaľ plánujete dané vozidlo používať aj naďalej, ďalším krokom je zmena poisťovne a uzatvorenie nového PZP. Jazda bez platného zákonného poistenia vás totiž môže stáť až 3 320 eur. Samozrejme, náhrada škôd pri dopravnej nehode ide z vášho vrecka.

maskot

Na čo si treba dať pozor?

Pri podávaní výpovede PZP si treba dať pozor najmä na nasledujúce úkony:

 • skontrolovať údaje uvedené na listine o výpovedi PZP, 
 • požiadať o vydanie potvrdenia o škodovom priebehu,
 • požiadať o vrátenie zvyšného poistného (ak ukončujete PZP predčasne),
 • výpoveď (osobne, online, poštou) doručiť do poisťovne včas,
 • po zániku PZP bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o PZP a zelenú kartu (po novom aj bielu).

Záver

Výpoveď PZP sa realizuje prostredníctvom písomnej listiny. Dôležité je najmä dodržať zákonom stanovenú lehotu výpovede šesť týždňov pred výročným dňom uzatvorenia zmluvy. Môžete ju podať aj online, prípadne ju doručiť osobne na pobočku danej poisťovne.

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.
Zobraziť profil

Články

Ako získať hypotéku na stavbu domu? Treba sa držať týchto odporúčaní

02.05.2024

Hypotéky

Chcete stavať dom, ale chýba vám dostatok financií? Prečítajte si viac o hypotéke na stavbu domu a zistite, ako vám vie pomôcť

Hypotéka na pozemok. Prezradíme vám všetko, čo potrebujete vedieť

02.05.2024

Hypotéky

Hypotéka na pozemok umožňuje kúpiť si stavebnú parcelu pre váš vysnívaný dom. Prečítajte si viac o tejto možnosti v našom článku

Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

18.03.2024

Pôžičky

Nesplácanie úveru je moment, ktorému sa chce každý vyhnúť. Prečítajte si, ako v takom prípade postupuje banka a kedy môžete prísť o nehnuteľnosť