Čo všetko zahŕňa vaša hrubá mzda

Ján Schneider   Publikované 08.01.2021 Rada| Finančný mix

Čo všetko zahŕňa vaša hrubá mzda

V kuloároch sa traduje výrok jedného z makroekonómov: „Je dosť brutálne čo všetko je v brutto mzde...a čo z nej nakoniec zostane netto…” Ak ste niekedy študovali svoju výplatnú pásku, zrejme súhlasíte. Podrobne sa pozrieme na to, čo všetko v hrubej mzde je a čo z toho vidí zamestnanec na účte. A čo z toho, čo nevidí, bude mať v budúcnosti. Vysvetlíme, prečo je výška hrubej mzdy dôležitá a posvietime si aj na daňovo-odvodové zaťaženie.

Brutto, netto mzda?

Mzda, hrubá, čistá, superhrubá, minimálna, cena práce… Tieto a mnoho ďalších pojmov vymedzuje a definuje najmä Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce. Všetko, čo sa týka vzťahov zamestnávateľov a zamestnancov nájdete na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prehľadne zosumarizované a zrozumiteľne vysvetlené.

Základné pojmy
Mzdové podmienkyIde o dohodnutú odmenu za vykonanú prácu. Mzdové podmienky musia byť definované v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Rovnako musia obsahovať formu odmeňovania, sumu základnej a ďalších zložiek mzdy a podmienky ich poskytovania.
Mzda zamestnancaJe garantovaná zákonom a nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. V roku 2021 je mesačná minimálna mzda: 623 €, hodinová: 3,58 €.
Základná zložka mzdyZákladný plat dohodnutý v pracovnej zmluve, bez príplatkov.
Hrubá mzda – bruttoJe tvorená základnou mzdou, náhradou mzdy, príplatkami, prémiami, odmenami a započítanými zrážkami zo mzdy, teda aj odvodmi a daňami, ktoré platí zamestnanec.
Čistá mzdaNetto príjem, reálny, disponibilný, ktorý dostane zamestnanec na účet alebo „na ruku“. Je to vlastne výsledok odčítania dane z príjmu a zákonných odvodov od hrubej mzdy.
Superhrubá mzdaAlebo cena práce – je súčtom mzdových nákladov zamestnanca a zamestnávateľa, teda hrubej mzdy + odvodových a daňových nákladov, ktoré uhrádza zamestnávateľ. Na výplatnej páske sa uvádza najčastejšie ako celková cena práce.
Tarifná mzdaJe mzda vyjadrená v konkrétnej jednotke s danou veličinou, najčastejšie je to mesačná tarifná mzda, teda mzda podľa zaradenia zamestnanca do tarifu alebo platovej triedy. Využíva sa najmä vo verejnom sektore, štátnej správe, školstve.
DaňJe zákonom určená, vynútiteľná, nenávratná, pravidelne sa opakujúca platba vo vopred určenej výške, vyberaná štátom alebo samosprávou od fyzických a právnických osôb v prospech verejných rozpočtov. Daň zo mzdy – po novom daň z príjmu – je jednou zo základných priamych daní.
Daňový bonusVeličina vzťahujúca sa na daň z príjmu, suma, ktorú je možné odpočítať priamo z dane. Na Slovensku poznáme daňový bonus na nezaopatrené dieťa a nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela. Základný daňový bonus na jedno nezaopatrené dieťa je 23,22 € mesačne, 278,64 € ročne.

Vedeli ste, že ...
... že minimálna mzda na Slovensku tento rok dosiahla až 55 % priemernej mzdy?

ento parameter nás radí na prvú priečku na svete. Medzinárodný menový fond pritom odporúča minimálnu mzdu na úrovni 25 – 50 % priemernej mzdy. V eurozóne je priemerná úroveň minimálnej mzdy okolo 40 % priemernej mzdy.


Aké sú odvody z hrubej mzdy?

/data/hyperfinancie.sk/multimedia/documents/odvody-a-da-ktore-plati-zamestnanec.png

Všetky zákonné odvody a daň, v percentuálnej výške zo 100 % hrubej mzdy, ktoré platí zamestnanec:

  • nemocenské poistenie – 1,4 % - je poistenie pre prípad zníženia príjmu pri PN, materskej dovolenke alebo OČR
  • zdravotné poistenie – 0 % - hradí zamestnávateľ
  • starobné poistenie – 4 % - poistenie na zabezpečenie dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku a pre prípad úmrtia
  • invalidné poistenie – 3 % - poistenie pre prípad čiastočnej alebo úplnej invalidity, teda poklesu či straty schopnosti pracovať a pre prípad úmrtia
  • poistenie v nezamestnanosti – 1 % - poistenie pre prípad straty zamestnania na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti
  • garančné poistenie – 0 % - hradí zamestnávateľ
  • úrazové poistenie – 0 % - hradí zamestnávateľ
  • rezervný fond – 0 % - hradí zamestnávateľ
  • daň z príjmu – 19 % - počíta sa z daňového základu po uplatnení jeho nezdaniteľnej časti a po odpočítaní odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

 

Strhávajú nám veľa?

Nuž, ako komu, odvody a dane tvoria okolo 50 % celkovej ceny práce. Všetko, čo vám zamestnávateľ strhne – nie pre seba - vonkoncom nie je všetko, čo vy ako zamestnanec platíte zo svojej mzdy. Váš zamestnávateľ znáša pomerne vysoké náklady, ktoré za vás odvádza, kam treba. V dnešných ťažkých časoch si zvlášť treba vážiť, že prácu máte, aj vďaka vašim zamestnávateľom.

Pre porovnanie: daňové a odvodové zaťaženie živnostníkov je u nás oproti zamestnancom rádovo vyššie. Živnostník musí platiť odvody aj vtedy, keď mu poklesne zisk alebo ho nemá. Čo pocítili v náročných koronačasoch mnohí samostatne zárobkovo činní živnostníci. Na druhej strane živnostník zarobí v priemere o 30 % viac ako zamestnanec v rovnakej profesii.

Dôležité je uvedomiť si aj to, že daňový a odvodový systém je jedným z pilierov fungovania krajiny. Platenie daní a odvodov je zdrojom financií pre chod štátnej a samosprávnej administratívy a služieb. Každý zamestnanec a aj podnikateľ sa spolupodieľa na financovaní štátu, v ktorom žije. Odvody a dane sú základné zložky verejných zdrojov.

 

Máme teda vysoké daňové a odvodové zaťaženie?

Je to merateľný údaj a v roku 2019 sme na tom boli pomerne biedne. Celkové daňové a odvodové zaťaženie u nás bolo šieste najvyššie zo všetkých vyspelých európskych krajín: až 49,7 %. V rebríčku odvodového zaťaženia práce sme na tom ešte horšie, štvrtí od konca. Za nami boli Francúzsko, Belgicko a Taliansko.

Náš tip: 

Výpočet hrubej mzdy hľadať nikde nemusíte, to je tá mzda, ktorú máte v zmluve. Výpočet čistej mzdy je prepočet príjmu z hrubej na čistú mzdu, nájdete ho napríklad TU.


Prečo treba poznať svoju hrubú mzdu?

Jej výška je pre vás kľúčová vo vzťahu k dávkam Sociálnej poisťovne, na ktoré máte nárok. Od výšky hrubej mzdy sa rátajú všetky dávky: dôchodkové – starobné, invalidné, vdovské i sirotské, ďalej dávky v prípade PN, materskej či otcovskej, rodičovskej dovolenky, OČR, ale aj nezamestnanosti. Preto sa neoplatí s výškou hrubej mzdy špekulovať.

Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodne na nižšej hrubej mzde „na papieri“ a na vyplácaní zvyšku „bokom“, riskujú obaja. Porušujú zákon a v konečnom dôsledku na tom zamestnanec prerobí, pretože dostane nižšie dávky. Zamestnávateľ, naopak, ušetrí na odvodoch.

 

Je zamestnanie istota?

Jednoznačne, zamestnanie je istota pravidelného príjmu. Samozrejme dovtedy, kým prácu máte, kým o ňu neprídete. Nezamestnanosť v ťažkých koronačasoch stúpa oproti časom pred krízou. Nielen u nás, koronakríza oberá ľudí o prácu globálne. Každý, kto dnes trvalú prácu a pravidelnú plácu má, by si ju to patrične vážiť.

V máji 2020 bolo na Slovensku takmer 220-tisíc evidovaných nezamestnaných. Počet začal rapídne rásť najmä v apríli a máji, keď sa prejavili prvé dôsledky 1. vlny pandémie v oblasti zamestnanosti. Podľa expertov bude nezamestnanosť vyplývajúca najmä z úbytku pracovných miest v dôsledku koronakrízy naďalej rásť.

 

Sumarizácia na záver

Výška hrubej mzdy je kľúčová pri výpočte všetkých dávok Sociálnej poisťovne, vrátane dôchodkov. Odvody sú povinné položky a platíme si z nich napríklad zdravotnú starostlivosť alebo dôchodok. Minimálna výška mzdy je v našej krajine definovaná zákonom. Mesačná aj hodinová, je to prakticky minimálna hrubá mzda. Je na zamyslenie – pre makroekonómov, prečo je daňové a odvodové zaťaženie práce na Slovensku štvrté najvyššie v Európe. A prečo máme v pomere k priemernej mzde najvyššiu minimálnu mzdu na svete.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Forbes | Národná banka Slovenska

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi