Na čo si dať pozor pred uzatvorením zmluvy o pôžičke

Ján Schneider   Publikované 11.11.2020 Rada| Pôžičky

Na čo si dať pozor pred uzatvorením zmluvy o pôžičke

Ak by sme spravili exaktný prieskum, zrejme by sa nám potvrdilo, že bežný človek ani len netuší o rozdieloch medzi zmluvou o pôžičke a zmluvou o úvere. A ani o rozdieloch medzi pôžičkou a úverom. Poďme si vyjasniť rozdiely a vysvetliť, na čo si treba pri zmluve o pôžičke dávať pozor. Aké práva a povinnosti z takejto zmluvy vyplývajú pre obe strany, ktoré ju uzatvoria? Prečítajte si odpovede aj na ďalšie základné otázky, ktoré sa vyplatí poznať.

 

Napriek tomu, že slovo pôžička sa nám najčastejšie spája s financiami, zákon zmluvu o pôžičke takto neohraničuje. Požičať si možno hocijakú vec, pričom vopred je potrebné dohodnúť formu odplaty. Ani tá nemusí byť len vo forme klasického peňažného úroku. Môžete sa, napríklad, dohodnúť, že si požičiate sud na nakladanie kapusty. A po uplynutí určeného obdobia vrátite sudy dva. A ak sa tak dohodnete, tak aj s kapustou.

 

Už starí Rimania si požičiavali nielen peniaze

Každý právny čakateľ by mal dnes vedieť, že za prvé právne ukotvenie pôžičiek vďačíme rímskym právnym teoretikom. Áno, už v antike existovali pôžičky a samozrejme aj zmluvy o pôžičkách. Dnešné právo fungujúce v Európe a teda aj u nás vychádza práve z toho rímskeho.

Definície pôžičiek, zmlúv a celého právneho aparátu súvisiaceho s požičiavaním, prešli vývojom. Základy sú nesporne tie, ktoré položili už Rimania. Tí sa však inšpirovali aj svojimi historickými predchodcami. Bez zveličovania už starozákonné Mojžišove Desatoro môžeme považovať za niečo ako základný zákonník.

Viete, že...
...právna úprava pôžičiek je zahrnutá aj v Chammurapiho zákonníku, ktorý bol doslova vytesaný do kameňa približne 1800 rokov pred Kristom?

Ide pritom o v poradí až štvrtý najstarší dochovaný babylonský zákonník. Pôžičky majú teda reálne priam až biblickú históriu.


Správne rozlišujme úver vs pôžička

Hoci pôžička a úver sú vo svojej podstate takmer synonymá, právo ich prísne rozlišuje. Zmluva o úvere sa uzatvára vtedy, keď si požičiavate od spoločnosti, ktorá sa venuje poskytovaniu úverov, napríklad od banky. Zmluvu o pôžičke peňazí uzatvoríte v prípade, ak si ako fyzická osoba niečo požičiavate od inej fyzickej osoby.

 

Úver alebo kredit...

...je sľub zaplatiť v budúcnosti za pôžičku, alebo nákup zrealizovaný v súčasnosti. Je to poskytnutie finančných prostriedkov veriteľom – zvyčajne bankou, nebankovou či inou finančnou inštitúciou, dlžníkovi. S podmienkou, že dlžník do dohodnutého termínu veriteľovi vráti financie v rovnakej hodnote aj s dohodnutým úrokom.

Na slovenskom finančnom trhu si môžeme vyberať z viacerých druhov úverov. Delíme ich podľa ich predmetu, účelu, formy alebo spôsobu zaistenia, metódy splácania a lehoty splatnosti. Právny rámec úverov a zmlúv o úveroch je zakotvený v Obchodnom zákonníku. Spotrebiteľské úvery rieši špeciálny zákon.

 

Pôžička...

… je akt požičania si niečoho od niekoho, medzi dvoma fyzickými osobami. Aj požičanie múky od susedy je pôžička. Tu samozrejme stačí ústna dohoda: "Keď budem mať, vrátim.“ Požičanie svojho vrtuľníka kamarátovi tiež môže byť pôžička. Tú by sme ale už odporúčali – na rozdiel od požičania bicykla – pre istotu zazmluvniť.

Pôžička je teda právny záväzkový vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorého predmetom je prenechanie hnuteľnej, druhovo určiteľnej veci. Napríklad, ale nie výhradne peňazí. Dlžník sa zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu v dohodnutom čase alebo aj na požiadanie. Pritom veci určené podľa druhu nie sú individuálne určené veci.

Polopatisticky: ak si požičiate tri vajíčka do koláča, nevrátite rovnaké tri vajíčka. Nevrátite presne tú istú vec, ale vec rovnakého druhu. S požičanými vecami môžete nakladať ľubovoľne a môžete ich napríklad aj spotrebovať. Preto je vhodné v zmluve o pôžičke jasne a dostatočne špecifikovať napríklad aj množstvo či akosť predmetu pôžičky. Pri nepeňažných pôžičkách sa namiesto úroku bežne vracajú veci rovnakého druhu vo väčšom množstve alebo vyššej akosti.

Ak si v požičovni náradia požičiate zbíjačku, nie je to pôžička. Naozaj, náradie si síce požičiate v požičovni, ide ale o nájom a nie pôžičku. V akejkoľvek požičovni teda podpisujete zmluvu o nájme a nie zmluvu o pôžičke. Pôžičke podobné, ale pritom odlišné právne vzťahy sú okrem nájmu aj výpožička, zámenná zmluva a zmluva o spotrebiteľskom úvere.


Určujúce rozdiely

 • úver je predmetom obchodného práva, pôžička občianskeho
 • zmluva o pôžičke je reálny kontrakt – vyžaduje skutočné odovzdanie predmetu pôžičky
 • zmluva o úvere je konsenzuálny kontrakt – k odovzdaniu predmetu úveru môže dôjsť v budúcnosti na požiadanie dlžníka
 • na základe zmluvy o pôžičke veriteľ predmet zmluvy dlžníkovi prenecháva
 • na základe zmluvy o úvere sa veriteľ zaväzuje, že predmet zmluvy na požiadanie poskytne dlžníkovi
 • pri úvere vzniká dlžníkovi zo zmluvy právo, ale nie povinnosť úver čerpať
 • predmetom úveru môžu byť výhradne peňažné prostriedky
 • predmetom pôžičky môžu byť aj iné veci, určené podľa druhu
 • úroky a ich platenie sú povinnou súčasťou úverovej zmluvy
 • nepeňažná pôžička je zvyčajne bez úrokov, úroky prichádzajú do úvahy spravidla pri peňažnej pôžičke.

 

Zmluva o pôžičke

Ak žiadate o pôžičku, fyzická osoba, ktorá vám niečo požičia, s vami uzatvorí zmluvu o požičaní peňazí. Na rozdiel od zmluvy o úvere, ktorá sa riadi § 497 – 507 Obchodného zákonníka, sa zmluva o pôžičke riadi Občianskym zákonníkom, konkrétne § 657- 658.

Povinné položky zmluvy o pôžičke

 • identifikačné označenie zmluvných strán
 • predmet zmluvy – aj s vyčíslenou výškou pôžičky
 • spôsob poskytnutia pôžičky
 • odmena – zmluvný úrok, ak je pôžička úročená
 • záväzok a spôsob vrátenia
 • doba splatnosti
 • dátum a miesto uzatvorenia.

Zmluva o pôžičke vstupuje do platnosti v momente, ako dôjde k odovzdaniu, respektíve k požičaniu predmetnej veci, vrátane peňazí. Na právnu ochranu veriteľa aj dlžníka by mala stačiť jednoduchá zmluva, ktorá má vyššie uvedené náležitosti. Dôležité je, aby obe strany vedeli, čo je predmetom zmluvy, aká je forma odplaty za požičanie a dokedy je potrebné danú vec vrátiť.

Ak nie ste si istí, konzultujte s právnikom akúkoľvek pôžičku a aj zmluvu o pôžičke, kde ide o viac ako vrecko múky. Ak ste už v štádiu, že máte právny problém v súvislosti s pôžičkou, skúste využiť služby niektorej kancelárie alebo konzultačného pracoviska bezplatného štátneho Centra právnej pomoci.


 

Napriek tomu, že slovo pôžička sa nám najčastejšie spája s financiami, zákon zmluvu o pôžičke takto neohraničuje. Požičať si možno hocijakú vec, pričom vopred je potrebné dohodnúť formu odplaty. Ani tá nemusí byť len vo forme klasického peňažného úroku. Môžete sa, napríklad, dohodnúť, že si požičiate sud na nakladanie kapusty. A po uplynutí určeného obdobia vrátite sudy dva. A ak sa tak dohodnete, tak aj s kapustou.

 

Majte to čierne na bielom a overené

Napriek tomu, že zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ústnou formou, v prípade, že dlžník prestane takto uzatvorenú pôžičku splácať, je na súde veľmi ťažké dokázať, že mu veriteľ peniaze alebo inú vec poskytol. Preto odporúčame uzavrieť zmluvu na požičanie peňazí písomne, a to tak, aby boli jasne stanovené podmienky, za akých si dlžník peniaze či predmet pôžičky požičiava a za akých ich veriteľovi vráti.

Mať zmluvu o pôžičke je fajn, ak ju máte aj podpísanú, tak super. Ale len zmluva s overenými podpismi je tá správna zmluva. Teda taká, ktorú vám v prípade právneho sporu nikto nezmetie zo stola. Platí to aj pre zmluvu o pôžičke, kde Občiansky zákonník nepredpisuje konkrétnu formu zmluvy. Čo naozaj znamená, že môže byť uzatvorená aj ústne.

 

Pôžička je záväzok

Je prakticky úplne jedno, či si od susedy požičiate kávu, keď vám dôjde, alebo od priateľa peniaze na novú strechu. V oboch prípadoch je to pôžička, teda záväzok pre obe strany. V odôvodnených prípadoch je preto fajn „mať to na papieri“. Zmluvu o pôžičke treba spísať tak, aby obsahovala všetko, čo treba, vrátane podpisov zmluvných strán. Ideálne overených podpisov. Je to korektné pre obe strany, pre veriteľa, ktorý v dobrej viere požičia to, čo je predmetom zmluvy. A aj pre toho, kto si čokoľvek požičia s dobrým úmyslom to vrátiť.

Zdroje: Národná banka Slovenska / Ministerstvo financií SR / Ministerstvo spravodlivosti SR

 

 

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi