Pravda o osobnom bankrote v 7 minútach

Pravda o osobnom bankrote v 7 minútach

Osobný bankrot. Špeciálny inštitút, vďaka ktorému je možné sa postupnými krokmi zbaviť svojich dlhov. Pre mnohých však predstavuje veľkú neznámu. Preto si dnes povieme všetko, čo osobný bankrot obnáša, aké sú podmienky a možnosti, riešenia tejto neľahkej situácie.

Čo je osobný bankrot?

Ide o hovorový pojem označujúci riadený proces oddlženia fyzickej osoby. Týmto spôsobom je možné sa zbaviť všetkých dlhov (teda pohľadávok zo strany veriteľov) na Slovensku aj v rámci Európskej únie. 

Existuje však niekoľko výnimiek, na ktoré sa osobný bankrot nedá aplikovať. Ide napríklad o peňažný trest uložený v trestnom konaní, nepeňažný dlh, dlh na výživnom, pracovnoprávne nároky, ktoré majú iné osoby voči dlžníkovi (napríklad zamestnanci).

Osobný bankrot je upravený v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, presnejšie v časti Oddlženie

Tip od nás

Pokiaľ zvažujete absolvovať osobný bankrot, odporúčame najskôr osloviť Centrum právnej pomoci. Ide o inštitúciu, ktorá má na starosti práve osobný bankrot a celý proces bude od začiatku riadiť. Konzultácie síce nie sú povinné, no dokážu významne urýchliť celý proces. Konzultácie sú bezplatné.

maskot

Aké sú podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu?

Pre vyhlásenie osobného bankrotu je nutné splniť niekoľko základných podmienok:

  • Fyzická osoba – bez ohľadu na to či ide o fyzickú osobu podnikateľa (živnostník) alebo nepodnikateľa
  • Platobná neschopnosť – tento moment nastáva vo chvíli, kedy daná osoba nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok
  • Exekučné alebo obdobné konanie – osoba požadujúca osobný bankrot musí vedieť preukázať vedenie exekučného konania voči nej
  • Poctivý zámer – cieľom osobného bankrotu musí byť snaha vyriešiť svoje dlhy

Následný proces oddlženia môže prebiehať dvoma spôsobmi:

  • konkurzom
  • splátkovým kalendárom
maskot

Konkurz

V rámci tohto procesu dôjde k speňaženiu majetku dlžníka. Získané prostriedky sa následne použijú na vyplatenie dlhov (uspokojenie veriteľov). V prípade, že súd vyhlási konkurz, musia ostatné súdy bezodkladne zastaviť prebiehajúce konania týkajúce sa dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. 

V rámci speňažovania majetku dôjde k spísaniu všetkého majetku (hnuteľného, nehnuteľného aj nemajetkových hodnôt). Odpočítajú sa od neho náklady na konkurz, nepostihnuteľná hodnota obydlia, pohľadávky detí na výživnom. Samotné speňažovanie sa realizuje primárne dražbou alebo ponukovým konaním.

Po speňažení majetku a uspokojení nárokov, pohľadávok a záväzkov sa považuje oddlženie konkurzom za ukončené. To platí aj v prípade, že dôjde len k čiastočnému splateniu dlhov voči veriteľom (majetok nedokáže pokryť celkové dlhy). 
Konkurz však patrí k menej populárnemu kroku v rámci osobného bankrotu. Dlžník totiž prichádza o celý svoj majetok. Pokiaľ si ho chce ochrániť, existuje možnosť splátkového kalendára.

Splátkový kalendár

V rámci tohto procesu dôjde k zostaveniu splátkového kalendára. Suma nesmie prekročiť príjem dlžníka po odrátaní nevyhnutných nákladov na bývanie a základné životné potreby. Podľa dlžnej sumy zákon ustanovuje podmienky pre splácanie jednotlivých pohľadávok. K splateniu však musí prísť najneskôr do 5 rokov. 

V momente, kedy dôjde k splateniu minimálne 30% objemu dlhov v dobe do 5 rokov, dôjde k ukončeniu oddlženia. Týmto krokom sú zvyšné dlhy a nároky veriteľov považované za uspokojené. 

Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek formu, musíte sa obrátiť na spomínané Centrum právnej pomoci. Kontaktovať ich môžete osobne, e-mailom alebo telefonicky. Následne vás informujú o celom procese, podmienkach oddlženia atď. Centrum sa následne rozhodne či bude dlžníka zastupovať alebo poverí iného advokáta. 

Centrum bude požadovať základné dokumenty:

  • zoznam majetku
  • životopis s opisom aktuálnej situácie
  • vyhlásenie o platobnej neschopnosti
  • doklad preukazujúci vedenie exekučného alebo iného vykonávacieho konania nie starší, ako 30 dní 

Za vyhlásenie osobného bankrotu sa platí poplatok 500€. Od Centra právnej pomoci je možné získať aj pôžičku na úhradu tohto poplatku. Sumu je nutné následne vrátiť do dohodnutej doby. 

Súd je následne povinný do 15 dní od doručenia rozhodnúť. Schválením konkurzu resp. splátkového kalendára dôjde k poskytnutiu ochrany pred veriteľmi. Následne dôjde k vyzvaniu veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky.

Kedy zvažovať osobný bankrot?

Osobný bankrot nie je jednoduchá vec. Predovšetkým po psychickej a emocionálnej stránke. Pre ľudí, ktorí sa ocitli v komplikovanej dlhovej situácii však často predstavuje jedinú možnosť, ako situáciu zvrátiť. Osobný bankrot je teda cesta, ako sa zbaviť dlhov a začať nanovo.

Zdroj: centrum právnej pomoci, crif.sk

Vladimír Koppan

Vladimír Koppan

Profesionálnemu písaniu sa venuje vyše päť rokov. Za ten čas napísal stovky článkov na rôzne témy od financií, stavebníctva až po históriu.
Zobraziť profil

Mohlo by vás zaujímať

Čo hrozí pri nesplácaní úveru?

18.03.2024

Pôžičky

Nesplácanie úveru je moment, ktorému sa chce každý vyhnúť. Prečítajte si, ako v takom prípade postupuje banka a kedy môžete prísť o nehnuteľnosť

Neschválili vám pôžičku? Možno ste iba zle vyplnili žiadosť.

26.01.2024

Pôžičky

Myslíte si, že vyplniť správne žiadosť o pôžičku je jednoduché? Čudovali by ste sa, aké chyby robí väčšina ľudí. Právne vyplnená žiadosť o poskytnutie pôžičky je polovicou úspechu.

Pôžička pre dôchodcov. Ako si nájsť tú správnu?

28.07.2023

Pôžičky

Hľadáte pôžičku pre dôchodcov? Poradíme vám, ako si vybrať, na čo si dať pozor a kde získať najlepšie podmienky. Takéto sú vaše možnosti.