Pravda o osobnom bankrote v 7 minútach

Ján Schneider   Publikované 28.02.2021 Rada| Pôžičky

Pravda o osobnom bankrote v 7 minútach

Koronakríza preverila finančné možnosti a rezervy asi každého dospelého človeka. Vôbec to ale neznamená, že by zásadne pribudlo firemných či osobných bankrotov. Naopak, v januári 2021 bol mesačný počet osobných bankrotov najnižší za posledných 44 mesiacov. Inštitút osobných bankrotov je na Slovensku ako zákonná možnosť oddlženia k dispozícii už od roku 2006. Podstatne viac sa ale začal využívať až po uvoľnení podmienok od roku 2017. Pozrime sa, ako je to s osobnými bankrotmi dnes. Je osobný bankrot 2021 iný, ako bol pred rokom? Zmenili sa kritériá podmieňujúce vyhlásenie osobného bankrotu? 


Čo znamená osobný bankrot

Je to legálna možnosť oddlženia fyzickej osoby, keď nie je schopná splácať svoje záväzky. Je teda v podstate jedno, či je dlžník zamestnanec, živnostník, nezamestnaný, musí byť fyzickou osobou. Osobný bankrot ako pojem pritom slovenská jurisdikcia nepozná. Vznikol len preto, aby komunikačne zrozumiteľne oddelil oddlženie fyzických osôb od firemných konkurzov právnických osôb. Všetky konkurzy, teda aj tie „osobné“, rieši jeden Zákon č. 7/2005 Z.Z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Zákon umožňuje dva spôsoby oddlženia: formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Mimochodom, v deň písania článku čakala tento zákon v poradí už 28. novelizácia s účinnosťou od 1.3. 2021. Tá však paragrafy týkajúce sa oddlženia nebude meniť. Novela sa týka najmä kritickej infraštruktúry.

 

Podmienky osobného bankrotu

 • byť fyzická osoba, podnikajúca alebo nepodnikajúca
 • mať platobnú neschopnosť – nesplácanie aspoň jedného záväzku minimálne 180 dní po lehote splatnosti
 • preukázať exekučné konanie začaté minimálne 1 rok pred podaním žiadosti o oddlženie
 • mať poctivý zámer riešiť svoje dlhy
 • mať centrum hlavných záujmov na Slovensku
 • nebyť vo výkone trestu odňatia slobody

Centrum hlavných záujmov znamená napríklad, že ak dlžník dlhodobo žije v zahraničí a chce realizovať oddlženie záväzkov na Slovensku, nemá šancu. Pomocou osobného bankrotu sa ale dá oddlžiť od dlhov v rámci celej Európskej únie.

Viete...
... že poctivosť zámeru oddlženia je hodnotená počas procesu podávania, spracúvania žiadosti o oddlženie, počas oddlženia, ale aj po ňom?

Spôsoby nepoctivosti zámeru sú pomerne podrobne popísané v Zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Nepoctivý zámer môže viesť až k zrušeniu oddlženia.


Oddlženie formou konkurzu

Využíva ho väčšina dlžníkov najmä preto, že nemusia mať majetok ani príjem. Ak nejaký majetok majú, prídu oň. Dlžník v Centre právnej pomoci predloží doklad o aspoň jednej exekúcii prebiehajúcej minimálne jeden rok. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci uzavrie s Centrom zmluvu o pôžičke a dohodu o splátkach. Po splnení podmienok vydá Centrum rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc a v mene dlžníka podá návrh na vyhlásenie konkurzu.

Po vyhlásení konkurzu súdom sa zastavia všetky exekučné konania okrem výnimiek a dlžníkovi už nie je možné z príjmu zrážať peniaze. Zároveň zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo, ak je dlžník manželom alebo manželkou. Po vyhlásení konkurzu sú dlhy nevymožiteľné.

 

Oddlženie formou splátkového kalendára

Tento spôsob využíva minimum dlžníkov, pretože podmienkou je pravidelný príjem. Dlžník pri využití splátkového kalendára neprichádza o majetok. Ďalšou podmienkou je úhrada cca 700 € ako preddavok správcovi konkurznej podstaty a advokátovi, ktorý musí dlžníka zastupovať. Súd po doručení návrhu poskytne v zákonnej lehote dlžníkovi ochranu pred veriteľmi – ak spĺňa všetky podmienky.

Správca ustanovený súdom po zložení preddavku dlžníkom preskúma jeho majetkové pomery a zostaví návrh splátkového kalendára. Na jeho základe splatí dlžník minimálne 30 % svojich dlhov počas 5 rokov. Súd primerane určí, koľko z rozmedzia 30 - 100% dlhov musí dlžník splatiť. Vyhlásenie konkurzu je dôvodom na zastavenie prebiehajúcich exekúcií voči dlžníkovi.

Čo nespadá pod osobný bankrot?

 • výživné na dieťa
 • zabezpečená pohľadávka – najmä záložné právo na nehnuteľnosť
 • dlh vzniknutý spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným konaním
 • pracovnoprávne nároky – ak dlžník ako živnostník niekomu v minulosti nevyplatil mzdu
 • peňažný trest uložený súdom v rámci trestného konania
 • nepeňažný dlh - napríklad nedodané dielo
 • pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci

Počet bankrotujúcich Slovákov a Sloveniek sa blíži k 50 000

To, čo je osobný bankrot reálne zistilo ku dňu písania článku už 47 302 Sloveniek a Slovákov. Aktuálne beží 7 773 konaní v súvislosti s oddlžením, z toho 7587 konkurzom a 186 formou splátkového kalendára. V januári 2021 ich bolo najmenej od roku 2017, keď sa podmienky uvoľnili: presne 297. V medziročnom porovnaní je to pokles až o 74 %, v januári 2020 zbankrotovalo 1160 dlžníkov.

Podľa analytikov je pokles spôsobený najmä opatreniami v súvislosti s koronakrízou. Hlavne obmedzením mobility, ale aj obmedzením prevádzky pobočiek Centra právnej pomoci a aj súdov. Existuje však dôvod skrytý v pre mnohých potenciálnych žiadateľov zásadnej zmene podmienok osobného bankrotu: byť v exekúcii minimálne rok.

Štatisticky zaujímavý je nepomer počtu osobných bankrotov v možnostiach ich riešenia: z celkového počtu 47 302 osobných bankrotov bolo konkurzom riešených až 46 954. Formou splátkového kalendára len 348. Nepomerné skóre je viditeľné aj pri celkovo 7 773 aktuálne bežiacich konaniach: 7 587 konkurzov ku 186 splátkovým kalendárom.

Konkurz je pre drvivú väčšinu žiadateľov podstatne výhodnejší ako splátkový kalendár. Okrem iného aj preto, že pri riešení osobného bankrotu splátkovým kalendárom musí mať žiadateľ pravidelný príjem. A dlhy nesmú prevyšovať jeho majetok, čo sú pre väčšinu bankrotujúcich ľudí nesplniteľné podmienky.

Nevýhody...

… osobného bankrotu sú v roku 2021 rovnaké, aké boli od roku 2017. V porovnaní s prínosom cieľa - oddlženia - ich však môžeme považovať za takmer nepodstatné.

 • splnenie podmienok
 • dodržanie dohodnutého
 • sankcie pri nepoctivosti
 • možnosť požiadať o ďalší bankrot až o 10 rokov
 • neumožnenie prevádzkovať živnosť 3 roky po bankrote
 • doživotný záznam v Registri úpadcov

Všetky popísané „nevýhody“ vrátane poslednej sú férovými pravidlami. Zmyslom všetkých registrov dlžníkov, nielen Registra úpadcov je ochrana veriteľov, ale aj dlžníkov. Natvrdo: Chcete sa dostať z dlhovej pasce? Tak nešpekulujte, využite šancu oddlženia, splňte podmienky a poctivo dodržiavajte pravidlá.

 

Bankrot po novom

Tak by sa dali nazvať zmeny, ktoré nastali v oddlžovaní v roku 2017. Štatistiky jasne ukazujú, že od roku 2006, kedy bol tento inštitút u nás zavedený, ho využili mesačne rádovo len desiatky ľudí. Hlavne kvôli komplikovaným podmienkam, ktoré boli pre väčšinu zadlžených prakticky nesplniteľné.

Po zmiernení a zjednodušení podmienok osobného bankrotu pred takmer štyrmi rokmi nastal v tomto „segmente“ oddlženia doslova boom. V minulom roku prešiel osobný bankrot po dlhšom čase zásadnými zmenami. Okrem podmienky byť v exekúcii minimálne rok ide aj o zrušenie trojročného skúšobného obdobia.

 

Pôžička po osobnom bankrote

Či je možné získať úver po osobnom bankrote, je šalamúnska otázka s principiálnou odpoveďou: nie. Pretože človek po osobnom bankrote je pre každého poskytovateľa finančných služieb rizikový. Z pohľadu spravodlivosti to jednoznačné nie je, ale buďme realisti: žiaden zákon v žiadnej krajine na našej planéte nedáva právo získať úver.

Možnosť úveru je síce zákonne definovaná, limitovaná a kontrolovaná, ale stále je to len možnosť. Na úver neexistuje zákonný nárok a ak je dôvod predpokladať, že úver nebude splatený, nie je dôvod ho poskytnúť. Osobný bankrot a pôžička sú v podstate navzájom sa vylučujúce antonymá.

 

Je osobný bankrot vstupenkou do lepšieho života?

Život po osobnom bankrote by mal byť znesiteľnejší a pohodovejší. Zákonná možnosť oddlženia pomohla už desaťtisícom Sloveniek a Slovákov. Bez osobného bankrotu by sa im žilo ťažšie. Neznamená to však, že oddlžený človek je „čistý“. To, že využil zákonnú možnosť zbaviť sa dlhov je zaznamenané v špeciálnom registri. Každý po osobnom bankrote je považovaný za oddlženého, ale pre finančné inštitúcie rizikového.

Základné odpovede zosumarizovali odborníci Centra právnej pomoci s tým, že problematika je právne zložitá a nevyhnutne vyžaduje konzultáciu. Tá nie je povinná, ale odporúčaná okrem iného aj v súvislosti s možnosťou nepoctivého zámeru.

 

Odpovede na časté otázky

Môžem čerpať hypotéku v osobnom bankrote?

Osobný bankrot a hypotéka sa navzájom vylučujú, neexistuje možnosť, že by ste čerpali hypotéku a zároveň boli v osobnom bankrote. Oddlženie osobným bankrotom sa ale nevzťahuje na hypotéku, ktorá je zabezpečenou pohľadávkou.

Existuje osobný bankrot manželov?

Ak manželia nemajú súdom zrušené či obmedzené bezpodielové spoluvlastníctvo majetku, majú okrem majetku spoločné aj dlhy. Osobný bankrot je síce osobný, ale v takomto prípade sa týka majetku a dlhu oboch manželov. Vyhlásením osobného bankrotu jedného s manželov sa bezpodielové spoluvlastníctvo ruší.

Ak som v osobnom bankrote, môžem mať účet v banke?

Existujú viaceré varianty situácie. Osobný bankrot a účet v banke vám podrobne bezplatne vysvetlia v ktorejkoľvek kancelárii alebo konzultačnom mieste Centra právnej pomoci.

Môžem vyhlásiť osobný bankrot, ak som živnostník?

Môžete, osobný bankrot živnostníka je zákonne prípustná forma oddlženia, pretože živnostník je fyzická osoba.

Ak získam majetok dedením, ovplyvní to môj osobný bankrot?

Zákon pamätá aj na vzťah: osobný bankrot a dedičstvo. Pri dedení vyššej čiastky by ste veriteľom mali poskytnúť polovicu zdedeného majetku. Platí to aj pre prípadnú výhru v lotérii alebo finančný dar.

Ak budem v osobnom bankrote, budem mať stále zrážky zo mzdy?

Osobný bankrot a zrážky zo mzdy pripadajú do úvahy pri riešení oddlženia formou splátkového kalendára. 

Mám využiť ponuku pomoci s osobným bankrotom?

V žiadnom prípade nevstupujte do vzťahu s kýmkoľvek, kto vás kontaktuje v súvislosti s vašimi dlhmi, samozrejme, okrem veriteľa. Každá žiadosť o osobný bankrot musí ísť cez štátne Centrum právnej pomoci, ktorého služby sú bezplatné.

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi