Osobný bankrot ako riešenie dlhov? Využíva ho čoraz viac ľudí

Publikované 17.10.2016 Rada | Pôžičky

Osobný bankrot ako riešenie dlhov? Využíva ho čoraz viac ľudí

Odkedy bol zavedený inštitút osobného bankrotu, čo je už 10 rokov, tento spôsob oddlženia využíva stále viac a viac ľudí. Za posledné tri roky (2014, 2015 a 2016) počet osobných bankrotov narastá, a to najmä pre prílišné zadlženie alebo nečakaný výpadok príjmu v rozpočte.

Dnes sa pozrieme na to, čo to osobný bankrot je, ako na to a ako ho vyhlásiť a aké možnosti dáva dlžníkovi Zákon o osobnom bankrote pre realizáciu takéhoto spôsobu zbavenia sa dlhov.

Osobný bankrot na Slovensku doteraz pre 2 255 osôb

Podľa aktuálnej analýzy spoločnosti Slovak Creadit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové bankové aj nebankové registre, od začiatku účinnosti zákona o osobnom bankrote využilo tento inštitút spolu 2 255 občanov Slovenskej republiky. V roku 2016 hrozí, že padne nový rekord, pretože len za prvé tri mesiace „zbankrotovalo“ 149 ľudí, čo je oproti rovnakému obdobiu v roku 2016 nárast takmer o tretinu.

Prečo sa vôbec niekto dostane až do takej situácie, že musí vyhlásiť bankrot? Dôvody sú v princípe najmä tri:

1. Príliš veľké zadlženie sa - v čase, kedy sú príjmy jednotlivca alebo rodiny stabilné, si naberú ľudia viac dlhov, ako by mohli uniesť v prípade akéhokoľvek výpadku príjmu v budúcnosti, čo potom spôsobí problém s ich splácaním

2. Žiadna finančná rezerva - ak minie rodina alebo jednotlivec takmer všetok svoj príjem v aktuálnom mesiaci a nevytvorí si žiadnu finančnú rezervu, môže znova pri prvom probléme nastať neschopnosť splácať svoje finančné záväzky

3. Dlhodobý výpadok príjmu - pokiaľ niekto stratí zamestnanie v dôsledku prepúšťania alebo choroby na dlhší čas, napríklad na 3 mesiace alebo viac, nemusí pomôcť ani finančná rezerva alebo to, že objem pôžičiek a úverov nie je príliš vysoký

Aké sú možnosti

/data/common/multimedia/images/photo_0162231512zmpgau.jpg

Ak začne byť situácia kritická a začne prerastať cez hlavu, okrem bankrotu sú možné už len dve cesty. Prvou je skúsiť príjem obnoviť a dobehnúť zameškané, pričom toto predpokladá napríklad aj možnosť refinancovania, predĺženie splatnosti alebo posunutie splátok. Nie vždy ale sú takéto nástroje z objektívnych alebo subjektívnych príčin dostupné.

Druhou možnosťou, ktorú dlžník má, je predať majetok, bez ktorého sa môže zaobísť, aby splatil všetky svoje podlžnosti. Aj tu ale platí, že nie každý má dostatok majetku, aby mohol zaplatiť všetky dlhy

POZOR!

Ak sa rozhodnete vziať si nové pôžičky na splatenie predošlých, väčšinou nejde o riešenie a cestu von. Riešenie situácie novou pôžičkou môže niekedy skončiť až v tzv. dlhovej špirále, kedy iba dlhy narastajú.

Osobný bankrot a jeho podmienky

Aby ste mohli využiť inštitút osobného bankrotu, je treba vedieť, pre koho je určený a za akých podmienok sa dá zrealizovať. V prvom rade, ide o osobný bankrot fyzickej osoby - nepodnikateľa, čiže nie pre živnostníka. Využiť sa dá tak pre jednotlivca, ako napríklad aj pre manželov.

V druhom rade, osobný bankrot je určený pre tých, čo majú určitý majetok, čiže úplne bez majetku sa vyhlásiť nemá. Výška tohto majetku pritom musí byť aspoň 1 659,70 € a to v akejkoľvek forme. Zároveň ale pozor na rôzne špekulácie s majetkom, napríklad jeho účelový odpredaj pred začiatkom osobného bankrotu - súd môže vyhlásiť totiž takéto prevody za neplatné a to až do doby 3 rokov pred začiatkom bankrotu.

Najdôležitejšou podmienkou je, že aj pri maximálnej možnej snahe nie ste schopní uhradiť svoje dlhy a tie narastajú. Zákon hovorí, že neschopnosť splácať dlhy sa musí týkať aspoň 2 peňažných dlhov, ktoré musia byť po lehote splatnosti 30 dní. Tieto peňažné dlhy musíte zároveň mať voči viac ako 1 veriteľovi, čiže musíte dlhovať aspoň 2 rôznym veriteľom.

Aký je postup?

/data/common/multimedia/images/photo_0162841548zruurg.jpg

Osobný bankrot by sa dal rozdeliť do niekoľkých fáz. Celý proces trvá zvyčajne 3 a pol roka, ale je to individuálne. Všetko začína tým, že máte aspoň 2 záväzky voči viac ako jednému veriteľovi v lehote 30 dní po splatnosti, čiže nie ste schopní splácať svoje dlhy.

Nasleduje návrh na osobný bankrot, ktorého vzor sa dá nájsť online alebo priamo na súde. Tento návrh sa podáva na príslušný konkurzný súd podľa miesta bydliska a to spolu s návrhom na oddlženie. Osobný bankrot totiž spája v sebe dva procesy - prvým je konkurz, druhým oddlženie. Väčšina ľudí pritom spadá do podmienok malého konkurzu, čiže ak máte majetok, ktorého cena do výšky 165 000 €.

Spolu s návrhom na konkurz sa platia aj poplatky, konkrétne vo výške 664 €, ktoré sú určené ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správu. Po prijatí návrhov totiž súd určí pre dlžníka tzv. správcu, ktorého úlohou je výkon samotného osobného bankrotu. Väčšinou počas prvých 6 mesiacov správca určí hodnotu majetku dlžníka, speňaží ho a čiastočne uspokojí veriteľov, ktorí sa do konkurzu prihlásili.

Potom nasleduje proces samotného oddlženia, ktorý je spojený so skúšobným obdobím 3 rokov. Počas nich nesmie klesnúť váš príjem pod hranicu minimálnej mzdy a zároveň musíte časť z neho, najviac 70%, odovzdať správcovi vo forme súdom nariadených splátok, ktorý použije tieto finančné prostriedky na ďalšie úhrady voči veriteľom, ktorí ešte neboli v plnej výške vyplatení.

PREDČASNÉ UKONČENIE:

V prípade, ak počas skúšobného obdobia nastane situácia, že nebudete platiť mesačné splátky stanové súdom svojmu správcovi na pokrytie dlhov, môže prísť k predčasnému ukončeniu osobného bankrotu a dlhov sa teda týmto spôsobom nezbavíte.

Po uplynutí skúšobného obdobia, pokiaľ v ňom dochádzalo k naplneniu podmienok, súd riadne osobný bankrot ukončí, všetky zvyšné dlhy vymaže a vy môžete začať nový život „s čistým štítom“ bez dlhov.

Výhody, nevýhody a skúsenosti

/data/common/multimedia/images/ceruzky.jpg

Ako ukazujú osobné skúsenosti, ale aj nejedno internetové fórum alebo diskusia, tento inštitút u nás využívajú ľudia až ako poslednú možnosť. Je to aj pre určité špecifické podmienky, ktorých splnenie nie je tak jednoduché, ako je to v prípade osobných bankrotov v zahraničí. Osobný bankrot ako riešenie dlhov má niekoľko pozitív, ale na druhú stranu, aj niekoľko mínusov.

Výhody osobného bankrotu:

  • komplexné oddlženie a zbavenie sa dlhov
  • možnosť riešiť aj väčšie dlhy
  • jasný proces od začiatku do konca pod dohľadom súdu

Nevýhody osobného bankrotu:

  • komplikovanejšie a prísnejšie podmienky než v zahraničí
  • v niektorých prípadoch sa do konkurzu neprihlásia všetci veritelia a tak si pohľadávky uplatňujú aj naďalej
  • finančné limity na majetok ako aj výšku príjmu

Záver..

Je alebo nie je teda osobný bankrot vhodnou odpoveďou na narastajúce dlhy a nestíhanie ich splácania? Odpoveď na túto otázku nie je tak jednoznačná, keďže veľmi veľa závisí od splnenia podmienok v každom jednom individuálnom prípade. Rozhodne túto možnosť ale využíva čoraz viac ľudí než v minulosti.

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.