Osobný bankrot ako riešenie dlhov? Využíva ho čoraz viac ľudí

Publikované 06.05.2019 Rada | Pôžičky

Osobný bankrot ako riešenie dlhov? Využíva ho čoraz viac ľudí

Inštitút osobného bankrotu bol zavedený v roku 2007 a od tohto dátumu tento spôsob oddlženia využíva stále viac a viac ľudí. Za posledné roky počet osobných bankrotov narastá, a to najmä pre prílišné zadlženie alebo nečakaný výpadok príjmu v rozpočte.

Dnes sa pozrieme na to, čo to osobný bankrot je, ako ho vyhlásiť a aké možnosti dáva dlžníkovi Zákon o osobnom bankrote pre realizáciu takéhoto spôsobu zbavenia sa dlhov.

Osobný bankrot na Slovensku pre takmer 25 000 osôb

Podľa aktuálnych informácií, od začiatku účinnosti zákona o osobnom bankrote využilo tento inštitút spolu takmer 25 000 občanov Slovenskej republiky. Počet ľudí využívajúcich takýto spôsob oddlženia pritom stále rastie a až každému tretiemu Slovákovi hrozí osobný bankrot.

Prečo sa vôbec niekto dostane až do takej situácie, že musí vyhlásiť bankrot? Dôvody sú v princípe najmä tri:

  1. Príliš veľké zadlženie sa - v čase, kedy sú príjmy jednotlivca alebo rodiny stabilné, si naberú ľudia viac dlhov, ako by mohli uniesť v prípade akéhokoľvek výpadku príjmu v budúcnosti, čo potom spôsobí problém s ich splácaním
  2. Žiadna finančná rezerva - ak minie rodina alebo jednotlivec takmer všetok svoj príjem v aktuálnom mesiaci a nevytvorí si žiadnu finančnú rezervu, môže znova pri prvom probléme nastať neschopnosť splácať svoje finančné záväzky
  3. Dlhodobý výpadok príjmu - pokiaľ niekto stratí zamestnanie v dôsledku prepúšťania alebo choroby na dlhší čas, napríklad na 3 mesiace alebo viac, nemusí pomôcť ani finančná rezerva alebo to, že objem pôžičiek a úverov nie je príliš vysoký

Aké sú možnosti

Ak začne byť situácia kritická a prerastá dlžníkovi cez hlavu, okrem bankrotu sú možné už len dve cesty. Prvou je skúsiť príjem obnoviť a dobehnúť zameškané, pričom toto predpokladá napríklad aj možnosť refinancovania, predĺženie splatnosti alebo posunutie splátok. Nie vždy ale sú takéto nástroje z objektívnych alebo subjektívnych príčin dostupné.

Druhou možnosťou, ktorú dlžník má, je predať majetok, bez ktorého sa môže zaobísť, aby splatil všetky svoje podlžnosti. Aj tu ale platí, že nie každý má dostatok majetku, aby mohol zaplatiť všetky dlhy

POZOR!

Ak sa rozhodnete vziať si nové pôžičky na splatenie predošlých, väčšinou nejde o riešenie a cestu von. Riešenie situácie novou pôžičkou môže niekedy skončiť až v tzv. dlhovej špirále, kedy iba dlhy narastajú.

Osobný bankrot a jeho podmienky

Aby ste mohli využiť inštitút osobného bankrotu, je treba vedieť, pre koho je určený a za akých podmienok sa dá zrealizovať. V prvom rade, ide o osobný bankrot fyzickej osoby – podnikateľa aj nepodnikateľa, čiže nie pre právnické osoby, teda firmy. Využiť sa dá tak pre jednotlivca, ako napríklad aj pre manželov.

V druhom rade, osobný bankrot je možné vyhlásiť len raz za 10 rokov. Podmienkou jeho vyhlásenia je poctivý zámer, nesmie sa teda preukázať, že ide o špekulatívne konanie zo strany dlžníka.

Najdôležitejšou podmienkou je, že aj pri maximálnej možnej snahe nie ste schopní uhradiť svoje dlhy a tie narastajú. Zákon hovorí, že voči žiadateľovi musí byť vedené aspoň 1 exekučné konanie a minimálne jeden jeho dlh musí byť 180 dní po splatnosti.

Aký je postup?

Osobný bankrot by sa dal rozdeliť do niekoľkých fáz. Celý proces začína tým, že je voči vám vedené exekučné konanie a máte aspoň 1 záväzok v lehote 180 dní po splatnosti, čiže nie ste schopní splácať svoje dlhy.

Nasleduje návrh na osobný bankrot. Tento sa podáva na okresný súd, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska dlžníka, pričom dlžník musí byť zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom, ktorého určilo Centrum právnej pomoci.

Spolu s návrhom na konkurz sa platia aj poplatky, konkrétne vo výške 500 €, ktoré sú určené ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správu. Ak dlžník túto sumu nemá k dispozícii, môže požiadať o pôžičku Centrum právnej pomoci. Pôžičku musí do 3 rokov splatiť. Po prijatí návrhu súd do 15 dní vyhlási konkurz a priamo v uznesení vyhlási, že dlžníka zbavuje dlhov, pričom konkrétne dlhy menovite uvedie. Po vyhlásení konkurzu dlžník stráca právo narábať so svojím majetkom, toto právo prechádza na správcu osobného bankrotu. V prípade manželstva zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a majetok prechádza do konkurznej podstaty. Správca následne určí hodnotu majetku dlžníka, speňaží ho a čiastočne uspokojí veriteľov, ktorí sa do konkurzu prihlásili.

PREDČASNÉ UKONČENIE:

V prípade, ak počas skúšobného obdobia nastane situácia, že nebudete platiť mesačné splátky stanové súdom svojmu správcovi na pokrytie dlhov, môže prísť k predčasnému ukončeniu osobného bankrotu a dlhov sa teda týmto spôsobom nezbavíte.

Konkurz alebo splátkový kalendár?

Osobný bankrot v sebe spája dva procesy - prvým je konkurz, druhým oddlženie. Väčšina dlžníkov po vyhlásení osobného bankrotu prechádza do konkurzu. Podmienkou konkurzu je dlžoba vyššia ako je celkový majetok a nezamestnanosť dlžníka. V rámci konkurzu sa majetok dlžníka predá a zo získaných financií sa uspokojí časť nárokov veriteľov. Do predaja nespadá majetok v hodnote 10 000 eur – ide o inštitút nepostihnuteľnosti obydlia. Táto suma dlžníkovi zaručuje zabezpečenie bývania. Vypláca sa počas nasledujúcich 3 rokov v sume 250 eur mesačne.

Ak sa dlžník rozhodne pre splátkový kalendár, je mu poskytnutá ochrana pred veriteľmi a správca vyhotoví splátkový kalendár. Uspokojenie veriteľov musí byť rovné a vyššie ako 30 % z hodnoty ich pohľadávky a zároveň musí byť o 10 % vyššie ako by získali v prípade konkurzu. Splátkový kalendár je vhodným riešením, ak je hodnota majetku dlžníka vyššia ako sú jeho dlhy, má zamestnanie a dokáže v súlade so splátkovým kalendárom splácať svoje dlhy po dobu 5 rokov.

Dlhy, ktorých sa nezbavíte

Napriek vyhláseniu osobného bankrotu existujú finančné záväzky, ktoré si dlžníci musia plniť aj naďalej. Nazývajú sa nedotknuteľné a patrí sem:  

  • dlh z vyživovacej povinnosti na dieťa
  • pohľadávka zabezpečená nehnuteľnosťou, napríklad hypotéka
  • pohľadávka za spôsobené škody
  • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
  • peňažný trest podľa Trestného konania,
  • nepeňažné pohľadávky,
  • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Nepoctivosť sa nevypláca

V osobnom bankrote jestvuje možnosť zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Do 6 rokov od osobného bankrotu sa môže ktorýkoľvek veriteľ dotknutý oddlžením domáhať na súde zrušenia tohto oddlženia. Súd potom rozhodne, či sa napr. dlžník nechcel úmyselne zbaviť svojich dlhov cez bankrot zo špekulatívnych úmyslov. Príkladom nepoctivého zámeru je napríklad zatajovanie majetku alebo úmyselné navodenie stavu platobnej neschopnosti. Zároveň platí, že ak dlžník získa v danej lehote väčší finančný dar, zdedí majetok, prípadne vyhrá v lotérii, mal by veriteľom dobrovoľne poskytnúť aspoň polovičnú hodnotu z týchto zdrojov príjmu, inak sa na jeho konanie môže nazerať ako na nepoctivé.

Záver..

Je alebo nie je teda osobný bankrot vhodnou odpoveďou na narastajúce dlhy a nestíhanie ich splácania? Odpoveď na túto otázku nie je tak jednoznačná, keďže veľmi veľa závisí od splnenia podmienok v každom jednom individuálnom prípade. Rozhodne túto možnosť ale využíva čoraz viac ľudí než v minulosti.

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.