Vkladná knižka

Vkladná knižka je bankový produkt, pomocou ktorého si klienti šetria peniaze. Je to jedna z foriem ukladania peňazí v banke, ktorá bola mimoriadne populárna hlavne v minulosti.

Pri tomto bankovom produkte je nakladanie s peniazmi možné iba po predložení vkladnej knižky. Do tejto knižky sa zapisujú všetky vložené peniaze. Z vkladnej knižky je možné zistiť aj výšku našetrených finančných prostriedkov.

Poznáme dva základné druhy vkladných knižiek:

  • vkladné knižky s výpovednou lehotou
  • vkladné knižky bez výpovednej lehoty

Vkladné knižky bez výpovednej lehoty patria medzi najobľúbenejšie – sporiteľ môže peniaze vkladať a vyberať kedykoľvek bez toho, aby to banke nahlasoval.

Vkladné knižky s výpovednou lehotou majú určenú dobu potrebnú na manipuláciu s vkladnou knižkou. Majiteľ vkladnej knižky musí banku informovať 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov vopred o tom, že plánuje vložiť alebo vybrať peniaze.

Ďalšie dostupné typy vkladných knižiek sú:

  • devízové vkladné knižky – klient banky si šetrí vo voľne zameniteľnej cudzej mene
  • výherné vkladné knižky – peniaze sa nezhodnocujú. Majiteľ vkladnej knižky však môže vyhrať peniaze
  • vkladné knižky pre deti