Vecné bremeno

Vecné bremeno obmedzuje vlastníctvo nehnuteľnosti. Deje sa tak v prospech niekoho iného. Pri vecnom bremene má vlastník nehnuteľnosti povinnosť niečo trpieť, niečo konať alebo niečoho sa zdržať. Vecné bremeno môže vzniknúť na základe písomnej zmluvy, závetu, dohody dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo na základe zákona. Po vzniku vecného bremena dochádza k zápisu tejto skutočnosti do katastra nehnuteľností.

Práva vzťahujúce sa na vecné bremeno môžu mať dve podoby:

  • in rem
  • in personam

Pri „in rem“ je právo spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. Vzťahuje sa to na každého vlastníka nehnuteľnosti. Pokiaľ dôjde k predaju nehnuteľnosti, na kupujúceho prechádza aj vecné bremeno.

Pri „in personam“ je právo spojené s konkrétnou fyzickou alebo právnickou osobou. Pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti nedochádza k prenosu práva. Právo zaniká dňom smrti danej osoby alebo zániku firmy. Najčastejšou formou tohto práva je právo doživotného využívania nehnuteľnosti.