Úrok z omeškania (sankčná úroková sadzba)

Poberateľ pôžičky je povinný zaplatiť úrok z omeškania v prípade, že porušil zmluvné podmienky – napríklad nezaplatiť mesačnú splátku včas. Za toto porušenie zaplatí klient poskytovateľovi pôžičky sankčnú úrokovú sadzbu.

Veriteľ si však nemôže určiť úrok z omeškania svojvoľne. Táto problematika je obmedzovaná zákonom č. 87/1995. Ten hovorí, že úrok z omeškania môže byť maximálne o 8 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania.

Ak sa počas trvania omeškania základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky zmení, maximálna výška úroku z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako táto sadzba (platí to však iba v prípade, že to veriteľovi vyhovuje).