Saldo

Saldo sa používa najmä ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Môže to však byť aj rozdiel medzi vývozom a dovozom či aktívami a pasívami. Saldo je  takisto konečný súčet, respektíve rozdiel účtovných položiek (zostatok na účte).