ROE

(skratka z anglického výrazu return on equity) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje rentabilitu vlastného kapitálu. Inými slovami – ziskovosť vlastných peňazí vložených do firmy. ROE sa vypočíta ako podiel zisku a vlastného kapitálu. V prípade, že sa zisk dáva do vzťahu k celkových aktívam, používame iný indikátor – ROA (return on assets).