ROA (Return on Assets)

ROA je ekonomický ukazovateľ, ktorý ukazuje rentabilitu podniku vzhľadom na jeho aktíva – alebo aká časť zisku pripadá na aktíva firmy. Roa sa vypočíta ako podiel čistého zisku a celkových aktív. V prípade, že by bola firma financovaná iba z vlastných zdrojov, z ukazovateľa ROA by sa stal ROE (return on equity).