Prospekt

V bankovníctve sa termín prospekt používa na označenie sprievodného dokumentu, ktorý je využívaný pri emisiách cenných papierov. Vydanie prospektu je požadované zo zákona.

Na Slovensku je právny rámec prospektu ošetrený v týchto zákonoch:

  • zákon 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách,
  • zákon 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Pokiaľ chce nejaká firma predávať akcie investorom, musí k ponuke pripojiť aj prospekt. Ten je pri emisiách (primárnych či sekundárnych) cenných papierov povinný.

Funkciou prospektu je informovať potenciálnych investorov o emitujúcej firme. Na základe týchto informácií sa následne investor rozhodne, či do daného cenného papiera investuje, alebo nie. Prospekt nie je plne v réžii emitujúcej firmy. Jeho konečná podoba musí byť úradné schválená – v Slovenskej republike sa o proces schvaľovania prospektu stará Národná banka Slovenska.