Pôžička

Pôžička je zmluvný vzťah medzi veriteľom a dlžníkom o požičaní finančných prostriedkov alebo vecí. Podmienky pôžičky sú dohodnuté v pôžičkovej zmluve. V nej je uvedená doba, kedy má prísť k vráteniu požičanej veci/peňazí a zároveň je v nej definovaná odplata za pôžičku. Pri peňažnej pôžičke je možné si dohodnúť úroky. Pri nepeňažnej je možné dohodnúť odplatu vo forme väčšieho množstva vrátenej veci alebo rovnakého množstva vo vyššej kvalite.

Zmluva o pôžičke sa uzatvára podľa občianskeho zákonníka. Úverová zmluva sa uzatvára podľa obchodného zákonníka.