Leasing (lízing)

Leasing je prenájom vecí a majetku na dlhodobé používanie. Tento prenájom je založený na lízingovej zmluve, kde je stanovená odmena za prenájom, dĺžka prenájmu a ďalšie detaily. Lízing sa najčastejšie využíva na automobily. Lízing však využívajú firmy aj na prenájom budov, autobusov, vlakov či dokonca lietadiel.

Poznáme dva druhy lízingu:

  • finančný lízing
  • operatívny lízing

Finančný lízing vychádza z toho, že prenajímateľ uhradí celú nadobúdaciu cenu prenajímaného predmetu. Po skončení lízingu vlastnícke právo automaticky prechádza z lízingovej spoločnosti na jej klienta.

Operatívny lízing nepočíta so zmenou vlastníctva. Lízingová spoločnosť je pri operatívnom lízingu zodpovedná napríklad za poistenie či údržbu predmetu leasingu.