Konštantný symbol

Konštantný symbol sa používa pri medzibankových prevodoch za účelom identifikácie účelu platby. Konštantný symbol sa skladá zo štyroch číslic. Prvé tri číslice vyjadrujú charakter platby. Štvrtá číslica je premennou, ktorá vyjadruje spôsob platenia alebo zúčtovania. Pri medzibankovom prevode nie je nutné zadávať konštantný symbol.

Medzi najpoužívanejšie konštantné symboly patria:

0008 - platby za tovar

0308 - platby za služby

1118 - administratívne a iné poplatky a platby vo vzťahu k ŠR

0038 - prostriedky na mzdy

0138 - zrážky z miezd

0938 - dávky sociálneho zabezpečenia

7548 - exekučné náklady

3058 - predaj cenných papierov

0558 - finančné platby ostatné

0168 - splátky úverov a pôžičiek

0968 - ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta

0178 - tržby za poskytnuté služby

Konštantné symboly majú 10 tried – od 0 do 9:

§ 0 - platby za tovar a služby

§ 1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu

§ 2 - platby za dodávky investičnej povahy

§ 3 - mzdové a ostatné osobné náklady

§ 4 - príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov

§ 5 - ostatné finančné platby

§ 6 - prevody medzi účtami toho istého klienta

§ 7 - pokladničné príjmy

§ 8 - rezerva

§ 9 - vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk ku klientom

Posledná číslica konštantného symbolu identifikuje nasledujúce druhy platieb:

§ 0 - platby podľa osobitnej dispozície banky

§ 1 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu

§ 2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom

§ 3 - výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta

§ 4 - prednostné platby

§ 5 - opravné zúčtovanie z podnetu banky

§ 6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roka

§ 7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roka

§ 8 - ostatné bezhotovostné platby

§ 9 - hotovostné platby