Katastrálna mapa

Katastrálna mapa je polohopisná mapa veľkej mierky (vysoké rozlíšenie), ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Katastrálna mapa je grafické vyjadrenie katastra nehnuteľností.

Na katastrálnej mape sú pozemky označené parcelnými číslami. Z mapy je možné vyčítať aj druh pozemku (stavebný pozemok, les, trvalo trávnaté porasty, záhrady atď.)

Katastrálnu mapu je možné si prehliadať aj na internetovom portáli katasterportal.sk. Online aplikácia umožňuje prehliadať mapu v rôznej mierke. Na internete je možné pomocou špeciálneho nástroja merať aj vzdialenosti medzi pozemkami.