Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je databáza, v ktorej sú zhromaždené geometrické určenia, súpis a opis nehnuteľností. V katastri nehnuteľností sú zapísané aj práva a ťarchy k nehnuteľnostiam.

V katastri nehnuteľností sú zapísané všetky pozemky a nehnuteľnosti. Súčasťou katastra je aj mapa, kde sú všetky nehnuteľnosti zaznačené graficky.

Pokiaľ je dom, byt či pozemok založený v rámci hypotekárneho úveru, tento údaj je takisto možné nájsť v katastri nehnuteľností. Takisto tam možno nájsť aj predkupné právo. Kataster nehnuteľností slúži aj ako informačný systém – využíva sa najmä na ochranu vlastníckych práv. Štát využíva kataster na daňové účely.

V časoch Rakúsko-Uhorska a prvej Česko-slovenskej republiky sa namiesto katastra nehnuteľností používala pozemková kniha.

Najjednoduchší prístup do katastra nehnuteľností je cez internetový portál – katasterportal.sk.