Forfaiting

Termín forfaiting sa v bankovníctve používa na označenie odkúpenia strednodobých a dlhodobých pohľadávok bankou. Pri forfaitingu sa neuplatňuje právo na náhradu voči predajcovi pohľadávky (uplatňovanie regresu). Toto odkúpenie pohľadávky je zaistené jedným z bankových nástrojov. Sem patrí napríklad avalovaná zmenka, akreditív s odloženou platnosťou a tak ďalej.