Emisia

Vo svete financií termín emisia označuje vydanie peňazí alebo cenných papierov. Pri emisii je dôležitý najmä emitent (ten, čo peniaze alebo cenné papiere vydáva). Emitentom môže byť štát (dlhopisy), súkromná firma (akcie) alebo banka (ako sprostredkovateľ pri vydávaní akcií či dlhopisov).

Pozná primárnu a sekundárnu emisiu. Pri akciách je primárnou emisiou prvotné vydanie akcií spoločnosti. Sekundárne sú všetky emisie, ktoré nasledujú po primárnej. Sekundárnymi emisiami firma získavajú dodatočný kapitál.