Devalvácia

Predčasné splatenie úveru je krok zo strany poberateľa úveru, pri ktorom dôjde uhradeniu pohľadávky vyplývajúcej z úverovej zmluvy. Predčasné splatenie úveru sa deje podľa pravidiel určených v úverovej zmluve. Tento krok býva zvyčajne spoplatnený.