Akontácia

Akontácia je prvá splátka kúpnej ceny, ktorá je platená v čase podpisu zmluvy, alebo neskôr. K platbe však vždy dochádza pred odovzdaním predmetu kúpy.
Akontácia je teda čiastočná platba vopred. Pri úvere a lízingu je vnímaná aj ako nultá splátka.