Akcia

Akcia (v minulosti sa používal aj termín účastina) je cenný papier, ktorý oprávňuje jeho majiteľa k podielu na majetku akciovej spoločnosti. Práva a povinnosti majiteľa akcií (akcionára) upravuje obchodný zákon a zákon o cenných papieroch.

Z praktického hľadiska menších akcionárov má význam najmä právo na podiel zo zisku - právo na dividendu. O výške vyplácaných dividend rozhoduje každý rok valné zhromaždenie spoločnosti. Akciová spoločnosť môže vo forme dividend vyplatiť celý svoj zisk alebo iba jeho časť.

Akcie sú v súčasnosti jedným z mnohých spôsobov, ako investovať a zhodnocovať peniaze. Kúpou akcií ich majiteľ zarába dvoma spôsobmi – pravidelnými výplatami dividend a zvyšovaním ceny samotných akcií.

Akcie patria medzi výnosnejšie cenné papiere. Avšak na rozdiel od dlhopisov, sú oveľa rizikovejšie. Kúpa akcií ako investície sa tak neodporúča konzervatívnym klientom. Akcie sú vhodné pre investorov, ktorí majú záujem o vyššie výnosy, ale sú ochotní prijať aj vyššie riziko.