Zmena dodávateľa elektriny alebo plynu je veľmi jednoduchá. Využite to!

Publikované 10.11.2017 Rada| Finančný mix

Zmena dodávateľa elektriny alebo plynu je veľmi jednoduchá. Využite to!

Máte pocit, že platíte priveľa za elektrinu či plyn? Existuje na to veľmi jednoduché riešenie: zmeniť dodávateľa energií. Časy, kedy sme museli povinne odoberať elektrickú energiu alebo zemný plyn len od jednej, štátnej spoločnosti, sú dávno preč. Na trhu s energiami dnes už funguje konkurencia, čo znamená, že si môžete vyberať od viacerých dodávateľov energií pre svoju domácnosť. Zmysel? Cenová úspora a lepšie služby.

Meníte dodávateľa, nie distribútora

Keďže ešte stále veľa ľudí má chaos v pojmoch, na úvod si vysvetlíme dva najdôležitejšie termíny: dodávateľ a distribútor.

Distribútor je spoločnosť vlastniaca a prevádzkujúca distribučné siete, čiže elektrické vedenia a plynovody. Jediným distribútorom zemného plynu na celom území Slovenskej republiky je spoločnosť SPP Distribúcia.

V prípade elektrickej energie máme troch distribútorov a to Západoslovenskú distribučnú, Stredoslovenská energetika - distribúcia a Východoslovenská distribučná.

Dodávateľ je spoločnosť, ktorá na svetových trhoch nakupuje elektrickú energiu alebo zemný plyn a dodáva, čiže predáva, ju koncovému spotrebiteľovi. Dodávateľov plynu aj elektriny máme u nás viac a práve týchto môžete zmeniť. Distribútora nie. Rovnako platí, že jeden koncový odberateľ nemôže mať na jednom odbernom mieste dvoch a viacerých dodávateľov.

Pozor na zmluvu na dobu určitú

V prípade, že máte so súčasným dodávateľom uzavretú bežnú zmluvu na dobu neurčitú, môžete prejsť ku konkurencii veľmi jednoducho - prakticky každý mesiac, vždy k prvému kalendárnemu dňu.

Horšie to už ale je vtedy, ak máte s dodávateľom uzatvorenú zmluvu na dodávku energií na dobu určitú. Takéto typy zmlúv sa spravidla uzatvárali vtedy, ak vám ponúkol dodávateľ výhodnejšiu cenu elektriny alebo plynu. Skončiť so zmluvou na dobu určitú môžete až po uplynutí dohodnutej doby dodávky energií.


Ako správne zmeniť dodávateľa energií

Zmeniť dodávateľa môžete v týchto troch krokoch:

  1. Nájsť si nového dodávateľa energií: Na úvod je potrebné nájsť nového dodávateľa a to najmenej 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty voči terajšiemu dodávateľovi. Je to preto, že samotný proces zmeny trvá 21 dní a v momente uplynutia výpovednej lehoty musíte mať uzavretú zmluvu s novým dodávateľom.
  2. Podpísať zmluvu s novým dodávateľom energií: Na to, aby ste mohli odoberať od nového dodávateľa elektrickú energiu alebo zemný plyn, musíte mať platnú zmluvu o dodávke. Vyžaduje sa písomná forma.
  3. Vypovedať zmluvu so starým dodávateľom energií: Hneď, ako budete mať uzavretú novú zmluvu, musíte vypovedať tú starú. To môžete spraviť buď sami, alebo na to môžete splnomocniť (nie je treba úradné overenie podpisu) niekoho iného, spravidla nového dodávateľa. Ten potom podá výpoveď za vás.

Hoci to na úvod vyzerá jednoducho, pri výpovedi treba mať na pamäti správne vyplnenie všetkých údajov a najmä si treba dať pozor na dátumy. Výpovedná lehota je totiž 1 mesiac a začína plynúť 1. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď pôvodnej zmluvy dohodnutá.

Platí teda, že ak bola výpoveď doručená napríklad od 1. do 31. marca, výpovedná lehota začína plynúť 1. apríla a zmluva sa ukončí k 30. aprílu. K novému dodávateľovi tak prejdete 1. mája.

TIP: Po podaní výpovede zmluvy vám môže pôvodný dodávateľ ponúknuť novú cenu. Tou sa bude snažiť dorovnať ponuku nového dodávateľa. Spolu s návrhom novej ceny vám ponúkne aj možnosť zrušiť pôvodný úmysel prejsť ku konkurencii. Väčšinou však platí, že ani nová ponuka starého dodávateľa nie je tak výhodná, ako prechod k tomu novému.


Venujte čas porovnaniu, oplatí sa to

Veľa ľudí podcení pri zmene dodávateľa skutočné porovnanie výhodnosti všetkých možných alternatív. Nerobte takú chybu aj vy a riadne si prerátajte ceny pri každom možnom dodávateľovi energií. Okrem toho, že si spravíte porovnanie energií z hľadiska ceny, berte do úvahy aj nefinančné kritéria.

Môže ísť napríklad o dodatočné služby pre domácnosť, napríklad opravu spotrebičov či poistenie spotrebičov pre prípad zásahu bleskom. Zvážte taktiež úroveň a kvalitu zákazníckeho servisu. Až potom sa rozhodnite pre svojho nového dodávateľa a budete mať istotu, že ste si vybrali naozaj najlepšiu možnosť!