FINANČNÁ OPTIMALIZÁCIA – vybrané problémy

Ing. Emil Burák, PhD.   Publikované 26.03.2021 Rada| Finančný mix

 FINANČNÁ OPTIMALIZÁCIA – vybrané problémy

 Zvládanie riadenia vlastných financií je celoživotná výzva pre každého rozumného gazdu i dobrého hospodára. Bez ohľadu na to, či sa jedná o rovinu verejných financií (štát), podnikových financií (firma) alebo osobných financií (rodina, občan) alebo akýkoľvek finančný hybrid z iných možných kombinácií financií. K vízii ako múdro financovať na akejkoľvek úrovni, patrí nevyhnutne aj schopnosť pochopiť základy finančnej optimalizácie.

Optimalizácia – vrchol dokonalosti 

Optimalizácia – v princípe znamená súhrn všetkých systémov, procesov, postupov a praktík zameraných na zdokonaľovanie. Financie a optimalizácia spolu veľmi úzko súvisia, ak máme na zreteli poctivé úsilie o zvyšovanie kvality, výkonov, produktívnosti, hľadania lepšieho zhodnotenia, vyššej ziskovosti, bonitnejšej pridanej hodnoty a komplexne atraktívnejšieho vyššieho princípu.

Japonci majú nielen slovo, ale aj životný štýl KAIZEN, ktorý v princípe predstavuje filozofiu, akúsi celoživotnú snahu o sebazdokonaľovanie a zlepšovanie všetkého vôkol seba. Nielen v práci, ale aj v rodine, v osobnom živote, atď. Ostatný moderný svet zdokonaľovanie, precizovanie, zlepšovanie a akýkoľvek iný posun a pokyn k hľadaniu vyššej kvality nazýva súhrnne a komplexne OPTIMALIZÁCIOU. Takže, ak rešpektujeme, že ideálne riešenia (kompromis dosiahnete oveľa ľahšie ako konsenzus v praxi!) docieliť nie je možné, usilujme sa „aspoň“ o optimálne riešenia. Čerpajme pritom z najlepších svetových skúseností (best practices) podľa múdreho princípu „Mysli globálne, konaj lokálne!“. Osobne zdieľam úctu a prechovávam rešpekt ku slovu „optimalizácia“, lebo poctivú optimalizáciu dokážu v praxi robiť len najlepší z najlepších.

 

Finančná symetria znižuje riziko

O ekonomike vie veľa ľudí TÁRAŤ, ale len málo z nich aj dobre RÁTAŤ. Nezabúdajme tiež, že heslom úspešných je aktivita aj v oblasti financií, ktorá vychádza z princípu, že činy sú dôležitejšie ako iba slová (ACTA, NON VERBA). Pri tom platí, že ľudský tvor by mal menej TROVIŤ, ale viacej TVORIŤ. Múdry ekonóm vždy rešpektuje najmä storočiami osvedčené životné vzorce v aplikácii finančnej praxe a manipulácie s peniazmi.

PRÍKLAD – FINANČNÉ VZORCE: Napríklad tzv. zákon MINiMAXu, ktorý hovorí, že úsilím múdreho finančníka je snažiť sa o maximálny výnos (výstup, output) pri minimálnych nákladoch (vstupoch, inputoch). Alebo osvedčený štvorlístok o konštrukcii najlepšieho vzorca pre osobné financie, ktorý hovorí, že ideálne finančné miery sú: 40:30:20:10.


Tak, ako ideálne miery podľa znalcov ženskej krásy sú 90:60:90 (podľa konceptu na väčšine súťaží krásy), tak v reči finančných produktov platí podobný model. Ideálne finančné miery znamenajú koncept – kde z Vašich finančných zdrojov treba proporcionálne smerovať svoje peniaze takto: 10 % na budovanie finančnej rezervy, 20 % je určených na životné poistenie a dôchodok, podiel najviac vo výške 30 % má smerovať na splácanie dlhov, no a zvyšnými 40 percentami príjmu sa má financovať domácnosť a osobná réžia. Spolu je teda 100 % príjmov rozdelených do štyroch kôpok s rôznymi funkciami.

 

Peňažná optimalizácia - v širšom i užšom slova zmysle

O financiách i peniazoch sa dá hovoriť veľmi dlho a široko, čo nemá šancu pokryť priestor pre tento odborný článok. Z hľadiska účinnej finančnej optimalizácie, je kľúčový obozretný postoj i pragmatický postup. Dôsledná hierarchická postupnosť, ale i rešpekt k erudícii (skúsenosti) a úcta k pokore (kráľovnej všetkých cností). 

PRÍKLAD - EXPERTNOSŤ: Ak sa Vám ktokoľvek predstavuje ako finančný odborník, ale nemá za sebou aspoň 10-ročnú prax, neverte mu. Jedným z osvedčených princípov expertnosti aj podľa vedcov je minimálne desaťročná aplikačná prax.


Ako keď budujete vzdelanie (od materskej škôlky, cez základnú a strednú školu až na univerzitu) alebo majstrovstvo zručnosti po línii ideovej osi: učeň – tovariš – majster – veľmajster. : Z nižšieho stupňa k vyššiemu, od plytšieho (povrchnejšieho) pohľadu k hlbšiemu (dôkladnejšiemu) poznaniu. Risk môže znamenať zisk, ale i stratu. Preto aj pri financiách pozná história i súčasnosť veľa aplikačných príkladov na dobro i zlo. Niekedy je v pojmológii zdanlivo minimálny rozdiel vo forme (tvare), ale obrovský v obsahu. Napríklad – verejný činiteľ môže byť aj v oblasti financií bezhlavý ničiteľ alebo úspešný liečiteľ aj v oblasti praktického nakladania s peniazmi.

Finančná optimalizácia – môže byť vnímaná z viacerých uhlov pohľadu. Má širšiu klasifikáciu, v ktorej dominuje finančná optimalizácia v širšom (univerzálna) i užšom (špeciálna) slova zmysle. Napríklad: úverová optimalizácia, daňová optimalizácia, investičná optimalizácia, finančne produktová optimalizácia (napr. kombinácia investično-životného poistenia so sporiacimi produktami), atď.

 

Finančná optimalizácia – ideálny oblek na mieru

Pri optimalizácii financií je kľúčové ich ideálne nastavenie. Keďže o peniaze ide v trhovej ekonomike vždy až v prvom rade, je zodpovedné a vhodné učiť sa od zodpovedných finančných profesionálov. Pre každého amatéra nie je hanba poradiť sa s expertami z praxe. Gram praxe je pri finančnej optimalizácii oveľa dôležitejší ako tona teórie. Základným nástrojom v tomto procese je rozumieť financovaniu, poznať aspoň základné know-how o finančnej gramotnosti a zostaviť si finančný plán. Ten je nutné následne k úspechu nielen plniť, ale najmä splniť. 

PRÍKLAD – SVOJPOMOCNE alebo SERVIS: Nastavenie financovania – je možné realizovať vo vlastnej réžii alebo využiť služby (servis) profesionálov - finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov alebo iných odborníkov (napr. investiční radcovia, ekonomickí a daňoví poradcovia, hypotekárni a úveroví špecialisti, osobní bankári, odborníci z trhu cenných papierov, atď.).


Finančné plánovanie pri osobných financiách

Cieľom finančnej optimalizácie pri osobných financiách by mali byť rozumné rozhodnutia i postupy – ušiť čo najlepší ideálny oblek na mieru. Tento proces prebieha – pri osobných financiách v podstate v troch etapách: 

  1. Prvá etapa = formulácia OČAKÁVANÍ: Pomenovať Vaše finančné zdroje a identifikovať možnosti. Tiež povedať Vaše finančné ciele - predovšetkým na základe Vašich očakávaní (nie len tých, ktoré máte dnes, ale aj tých, ktoré sa týkajú Vašej vzdialenejšej budúcnosti. 
  2. Druhá etapa = návrh FINANČNÉHO PLÁNU: Finančný poradca na základe prvej etapy vypracuje náčrt finančného plánu, ktorý Vám následne predstaví a vysvetlí, vypočuje Vaše otázky i zapracuje pripomienky a sprecizuje ho do finálnej podoby.
  3. Tretia etapa = REALIZÁCIA: Po dohode na forme finančného plánu a charaktere postupov i zriadenia konkrétnych finančných produktov (napríklad sporenie, hypotéka, poistka, úver, investícia do cenných papierov a podobne) začne plnenie.

 

Víťazmi sú najlepšie riešenia z dostupných v obmedzených podmienkach

Plán je najlepším nástrojom proti riziku. To platí aj pre financie. Rešpektovať pri tom je nutné dve limity.

PRÍKLAD – LIMITY PLÁNOVANIA: PRVÁ = I ten NAJHORŠÍ plán na svete je lepší ako žiadny. DRUHÁ = I ten NAJLEPŠÍ plán na svete nefunguje, ak ho neplníte. Aj pri finančnej optimalizácii je dôležité uvedomiť si, že dokonalý systém totiž v ničom a nikde na svete neexistuje.


Existuje len systém lepší a horší, hoci v rozprávkach nájdeme aj bájne perpetuum mobile. Ak prijmeme tézu o najlepšom riešení z najlepších v teórii (tzv. FBS – First Best Solution, prvé medzi najlepšími), tak víťazmi života nie sú tieto riešenia v ideálnych podmienkach bez obmedzení. Víťaznými riešeniami života sú v praxi v obmedzených podmienkach (t. j. v danom mieste, čase, situácii a spôsobe) tzv. najlepšie riešenia v praxi z dostupných v konkrétnej situácii (tzv. SBS - Second Best Solution, druhé medzi najlepšími – ale v skutočnosti je PRVÉ – lebo je najskvelejšie!).

author

Autor článku:

Ing. Emil Burák, PhD.

Emil Burák – je pragmatik a kreatívec s vyše 30-ročnou praxou: skúsený ekonóm a daňový odborník, známy lektor, nadšený vzdelávač a znalostný pracovník. Väčšinu života pracoval najmä v oblasti ekonomiky, financií, riadenia a vzdelávania.